انواع محصولات فولادی


قیمت روز آهن آلات


میلگرد آجدار
نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 32 شاهین A3 73/05
14,680
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 28 شاهین A3 56/66
14,680
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 25 شاهین A3 44/75
14,680
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 22 شاهین A3 34/5
14,680
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 20 شاهین A3 28/6
14,680
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 شاهین A3 23/16
14,680
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 شاهین A3 18/29
14,680
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 شاهین A3 13/88
14,680
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 شاهین A3 10/19
14,955
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 شاهین A2 7/07
14,955
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 شاهین A2 4/4
15,230
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد آجدار
نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 12 ابهر A2 10/68
14,590
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 20 ابهر A3 29/6
14,590
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 ابهر A3 23/9
14,590
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 ابهر A3 18/9
16,195
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 ابهر A3 14/5
14,590
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 ابهر A2 7/44
14,590
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 ابهر A2 4/5
15,050
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 ابهر A3 7/44
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
میلگرد 28 ابهر A3 58
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
میلگرد 18 ابهر A3 بنگاه آسرون 23/9
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
میلگرد 12 ابهر A3 10/68
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
میلگرد آجدار
نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 راد A3 27
15,775 ^ 37
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 راد A3 21/5
15,775 ^ 37
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 راد A3 17/5
15,775 ^ 37
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 راد A2 8
16,190 ^ 37
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 راد A2 5
16,420 ^ 37
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد آجدار
نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 ظفر A3 28
15,120
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 ظفر A3 18
15,120
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 ظفر A3 14
15,120
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 ظفر A2 4/2
15,580
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن
نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 14 ظفر بناب 125
2,018,350
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 20 ظفر بناب 240
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
میلگرد آجدار
نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 بافق A3 29/2
14,590
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 بافق A3 18/5
14,710
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 بافق A3 14/4
14,710
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 بافق A3 10/5
15,050
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 بافق A2 7/2
15,230
کارخانه
موجود در سبد
نبشی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی 60*60*5 میل شکفته مشهد 27/5
15,830
کارخانه
موجود در سبد
نبشی100*100*10 میل شکفته مشهد 90
15,830
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 80*80*8 میل شکفته مشهد 57
15,830
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 60*60*6 میل شکفته مشهد 33
15,830
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*5 میل شکفته مشهد 18/3
16,010
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*4 میل شکفته مشهد 18
15,830
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*3 میل شکفته مشهد 14/5
15,830
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40* 4 میل شکفته مشهد 14
16,010
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40* 3 میل شکفته مشهد 10/6
15,830
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*2/5 میل شکفته مشهد 9
15,830
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*2 میل شکفته مشهد 8/2
15,830
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 30*30*3 میل شکفته مشهد 8/8
16,010
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 30*30*2 میل شکفته مشهد 3
16,010
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 10 کوتاه شکفته 39/5
16,470
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی6 شکفته 23/4
16,380
کارخانه
موجود در سبد
سپری فولادی
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی80*80*6 میل ناب تبریز 0
15,875
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*4 میل ناب تبریز 18/2
16,055
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*3 میل ناب تبریز 14/2
16,150
کارخانه
موجود در سبد
نبشی45*45*5 میل ناب تبریز 0
16,055
کارخانه
موجود در سبد
نبشی45*45*4 میل ناب تبریز 0
16,745
کارخانه
موجود در سبد
نبشی45*45*3 میل ناب تبریز 0
16,745
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*4 میل ناب تبریز 14
15,965
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*3 میل ناب تبریز 11
16,055
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*2.5 میل ناب تبریز 8/2
16,150
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 12 کوتاه ناب 60
17,620
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی 10 کوتاه ناب 51
17,620
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن
نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 16 ناب تبریز 165
3,302,755
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 14 ناب تبریز 127
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن 18 ناب تبریز 210
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
میلگرد آجدار
نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 18 آرین A3 23
14,590
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 آرین A3 18
14,590
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 آرین A3 10
14,865
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 آرین A2 7
14,775
کارخانه
موجود در سبد
نبشی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی120*120*12 میل آریان فولاد 129/3
15,590
کارخانه
موجود در سبد
نبشی100*100*10میل آریان فولاد 89/5
15,570
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 80*80*8 میل آریان فولاد 55/8
15,590
کارخانه
موجود در سبد
نبشی70*70*7 میل آریان 0
15,680
کارخانه
موجود در سبد
نبشی60*60*6 میل آریان فولاد 33
15,680
کارخانه
موجود در سبد
نبشی60*60*5 میل آریان 26
15,680
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*5 میل آریان فولاد 21/8
15,680
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*4 میل آریان فولاد 17/7
15,680
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*3 میل آریان فولاد 14/5
15,680
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*4 میل آریان فولاد 14/3
15,680
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*3 میل آریان فولاد 11/2
15,680
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*2/5 میل آریان فولاد 9
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی70*70*5 میل آریان فولاد 0
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی150*150*5 میل آریان 0
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
ناودانی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 10 آریان فولاد 48
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن
نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
150
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
320
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
355
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی 100*100*10 میل سپهر ایرانیان 90
14,865
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 80*80*8 میل سپهر ایرانیان 58
15,140
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 60*60*6 میل سپهر ایرانیان 32
15,230
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 60*60*5 میل سپهر ایرانیان 28
15,370
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*4 میل سپهر ایرانیان 18
15,045
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*5 میل سپهر ایرانیان 22
14,955
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*3 میل سپهر ایرانیان 15
15,415
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*4 میل سپهر ایرانیان 14
15,415
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*3 میل سپهر ایرانیان 10/5
15,735
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 30*30*3 میل سپهر ایرانیان 8
17,250
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 120*120*12 میل سپهر ایرانیان 125
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
ناودانی
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
سپری فولادی
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
چهارپهلو
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد آجدار
نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 28 ذوب آهن A3 57/96
14,955
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 22 ذوب آهن A3 35/76
14,955
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 20 ذوب آهن A3 29/65
14,955
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 ذوب آهن A3 24
14,955
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 ذوب آهن A3 18/96
15,600
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 ذوب آهن A3 14/52
15,415
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 ذوب آهن A3 10/65
15,415
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن
نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 27 ذوب آهن کارخانه 440
50,460
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 24 ذوب آهن کارخانه 370
51,380
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 20 ذوب بنگاه 268
4,587,160
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 20 ذوب آهن کارخانه 268
26,150
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 18 ذوب آهن بنگاه 228
3,623,855
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 18 ذوب آهن کارخانه 228
20,645
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن16ذوب آهن بنگاه 180
3,266,055
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 16 ذوب آهن کارخانه 180
20,645
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 14 ذوب آهن کارخانه 155
21,560
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد آجدار
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن
نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 20 فایکو سبک
4,036,700
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 16 فایکو سبک
2,935,780
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 14 فایکو سبک
2,293,580
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 14 فایکو سنگین 130
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن 18 فایکو سبک
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن 18 فایکو سنگین 200
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن 20 فایکو سنگین 245
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
میلگرد آجدار
نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 ظفر A3 28
15,120
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 ظفر A3 18
15,120
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 ظفر A3 14
15,120
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 ظفر A2 4/2
15,580
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن
نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 14 ظفر بناب 125
2,018,350
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 20 ظفر بناب 240
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی80*80*6 میل ناب تبریز 0
15,875
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*4 میل ناب تبریز 18/2
16,055
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*3 میل ناب تبریز 14/2
16,150
کارخانه
موجود در سبد
نبشی45*45*5 میل ناب تبریز 0
16,055
کارخانه
موجود در سبد
نبشی45*45*4 میل ناب تبریز 0
16,745
کارخانه
موجود در سبد
نبشی45*45*3 میل ناب تبریز 0
16,745
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*4 میل ناب تبریز 14
15,965
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*3 میل ناب تبریز 11
16,055
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*2.5 میل ناب تبریز 8/2
16,150
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 12 کوتاه ناب 60
17,620
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی 10 کوتاه ناب 51
17,620
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن
نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 16 ناب تبریز 165
3,302,755
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 14 ناب تبریز 127
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن 18 ناب تبریز 210
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی پروفیل 4 میل صدرا پروفیل تهران 4
19,270 ^ 19266
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 2/5 میل صدرا پروفیل تهران 2/5
19,270 ^ 19266
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 2 میل صدرا پروفیل تهران 2 گیلان
19,270 ^ 19266
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 3 میل صدرا پروفیل تهران 3
19,270 ^ 19266
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 2 میل صدرا پروفیل تهران 2 مبارکه
19,360 ^ 19358
کارخانه
موجود در سبد
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی پروفیل 4 میل جهان پروفیل پارس 4
21,560 ^ 21560
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 2/5 میل جهان پروفیل پارس 2/5
19,270 ^ 19266
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 2 میل جهان پروفیل پارس 2 مبارکه
19,360 ^ 19358
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 3 میل جهان پروفیل پارس 3
19,270 ^ 19266
کارخانه
موجود در سبد
پروفیل فرانسوی
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی پروفیل 3/5 میل فولاد گستر حداد 3/5
18,260 ^ 18257
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 4 میل فولاد گستر حداد 4
18,535 ^ 18532
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 2/5 میل فولاد گستر حداد 2/5
18,165 ^ 18165
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 2 میل فولادگسترحداد 2 مبارکه
18,900 ^ 18899
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 3 میل فولاد گستر حداد 3
18,535 ^ 18532
کارخانه
موجود در سبد
لوله فولادی
نام محصول ضخامت لوله قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
لوله 76 ضخامت 2 میل گسترحداد 2
18,260 ^ 18257
کارخانه
موجود در سبد
لوله 60 ضخامت 2 میل گسترحداد 2
18,260 ^ 18257
کارخانه
موجود در سبد
لوله 50 ضخامت 2/5 میل گسترحداد 2/5
18,165 ^ 18165
کارخانه
موجود در سبد
لوله 50 ضخامت 2 میل گسترحداد 2
18,260 ^ 18257
کارخانه
موجود در سبد
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی پروفیل 2میل کیان پرشیا گیلان 2 گیلان
18,440 ^ 18440
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 2/5 میل کیان پرشیا 2/5
18,995 ^ 18991
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 2 میل کیان پرشیا 2 مبارکه
19,360 ^ 19358
کارخانه
موجود در سبد
لوله فولادی
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی پروفیل 2/5 میل نیکان پروفیل 2/5
18,165 ^ 18165
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 2 میل نیکان پروفیل 2 گیلان
18,535 ^ 18532
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 3 میل نیکان پروفیل 3
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
قوطی پروفیل 4 میل نیکان پروفیل 4
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
پروفیل فرانسوی
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی پروفیل 4 میل تهران شرق 4
21,560 ^ 21560
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 2/5 میل تهران شرق 2/5
18,810 ^ 18807
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 3 میل تهران شرق 3
18,810 ^ 18807
کارخانه
موجود در سبد
قوطی پروفیل 2 میل تهران شرق 2 مبارکه
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
لوله فولادی
نام محصول ضخامت لوله قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
لوله 110 ضخامت 2 میل تهران 2
19,450 ^ 19450
کارخانه
موجود در سبد
لوله 60 ضخامت 2 میل تهران 2
18,810 ^ 18807
کارخانه
موجود در سبد
لوله 50 ضخامت 2 میل تهران 2
19,450 ^ 19450
کارخانه
موجود در سبد
پروفیل صنعتی
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی پروفیل 2میل علویجه 2 مبارکه
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
پروفیل فرانسوی
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی پروفیل 2 میل کارآفرینان نسیم گیلان 2 گیلان
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
درباره آسرون

آسرون از سال ۱۳۷۴ تا امروز در بازار آهن و فولاد مشغول به فعالیت است. ما در چند سال گذشته با آغاز فروش آنلاین آهن، پا به عرصه جدیدی گذاشتیم که هدف از آن، افزایش سرعت خدمت‌رسانی به مشتریانمان در اقصی نقاط ایران است. اعتماد، تضمین کیفیت و صداقت از اصول اخلاقی و حرفه‌ای ما در کار است. مطمئن‌ترین خرید مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را با آسرون تجربه کنید

تنوع کالایی گسترده
تنوع کالایی گسترده
بیش از قلم کالا
ارسال به سراسر کشور
ارسال به سراسر کشور
درصد رضایت
تضمین قیمت
تضمین قیمت
نفر به ما اعتماد کردن

درباره آسرون

استعلام سریع قیمت

در کمتر از 30 دقیقه از قیمت موردنظر خود مطلع شوید.
به ما اعتماد کرده اید
به ما اعتماد کرده اید
مشاهده همه پادکست‌ها
پادکست‌های آسرون
هر روز 90 ثانیه درباره بازار
- پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
 پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
- میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
 میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
- مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
 مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
- با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
 با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
- لاپه چیست؟
 لاپه چیست؟
لاپه چیست؟
- تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
 تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
مشاهده همه ویدئو‌ها
ویدئوکست
ویدیوهای آموزشی آهن، ساختمان و قیمت آهن

آسرون چگونه کیفیت مقاطع فولادی را تضمین می‌کند؟

میلگردهای A1، A2، A3 و A4 چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

محاسبه میزان میلگرد مصرفی در فونداسیون

هر بندیل میلگرد چند شاخه است؟
تماس با ما
میزبان صدای گرم شما هستیم
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار